تحولات در بازار مسکن تهران با وقفه به سایر شهرها سرایت می کند

تحولات در بازار مسکن تهران با وقفه به سایر شهرها سرایت می کند

اقتصادنیوز: قیمت مسکن شهر تهران در آستانۀ مقاومتِ قوی قرار دارد و معمولا تحولات در این بازار با وقفه به سایر شهرها سرایت می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *