نرخ رشد بخش مسکن سال ۹۷ در دو سناریو کلید واژه ها

نرخ رشد بخش مسکن سال ۹۷ در دو سناریو کلید واژه ها

بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی و رشد بخش مسکن سال جاری را در دو سناریو مورد بررسی قرار داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *