شما به عنوان یک خریدار خودرو، این روزها با چه مشکلاتی مواجه هستید؟ آیا توان پرداخت مابه التفاوت قیمت جدید خودرو را دارید؟ اگر شما جای مسئولین بودید، چه راهکاری را برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد می دادید؟

شما به عنوان یک خریدار خودرو، این روزها با چه مشکلاتی مواجه هستید؟ آیا توان پرداخت مابه التفاوت قیمت جدید خودرو را دارید؟ اگر شما جای مسئولین بودید، چه راهکاری را برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد می دادید؟

با چراغ سبز وزارت صنعت، بالاخره پس از ماه ها انتظار، شاهد رونمایی از نرخ های جدید خودرو هایی هستیم که در جاده مخصوص آزاد سازی قیمت ها حرکت می کنند. مسیری که خروجی آن، نرخ های لحظه ای، روزانه و هفتگی خواهد بود و در مقابل مصرف کننده ای که همچنان برای مطالبه حقوق خود سردرگم در این جاده است. شما به عنوان یک خریدار خودرو، این روز ها با چه مشکلاتی مواجه هستید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *