شرایط خارج شدن چک از تعقیب جزایی

شرایط خارج شدن چک از تعقیب جزایی

فصل اقتصاد – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری (بازداشت از طریق حکم جلب) نیست:
به گزارش فصل اقتصاد، یک – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
2- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
3- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *