روند افزایشی تامین ارز واردات در بازار نیما

روند افزایشی تامین ارز واردات در بازار نیما

طی دو روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادر کنندگان و نیز عرضه ارز توسط بانک مرکزی روند رو به رشد به خود گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *