بانک مرکزی: توقف سامانه نیما صحت ندارد

بانک مرکزی: توقف سامانه نیما صحت ندارد

بانک مرکزی در واکنش به انتشار توقف سامانه نیما در برخی رسانه ها، از ادامه فعالیت این سامانه خبرداد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *