طراحی نظام صندوق فروش

طراحی نظام صندوق فروش

سازمان مالیاتی معتقد است با طراحی و عملیاتی سازی نظام صندوق فروش و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات دقیق، گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی برداشته می شود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *