قاطعانه می گویم قاچاق از گمرک نداریم/ شفافیت را ارتقا می دهیم

قاطعانه می گویم قاچاق از گمرک نداریم/ شفافیت را ارتقا می دهیم

فصل تجارت – رئیس کل گمرک که قاطعانه قاچاق از گمرک را رد کرد، گفت: ما متولی قاعده 2 الف گمرکی هستیم و پرونده یک شرکت لوازم خانگی را تا جایی که قانون اجازه می دهد، دنبال می کنیم.
مهدی میراشرفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، د ر مورد این که گفته می شو د، قاچاق کالا از گمرک داخل کشور می آید، اظهار داشت: قاطعانه عرض می کنم، شبهه افکنی د ر این زمینه زیاد است. این که یک دستگاه حاکمیتی ر ا تضعیف کنیم، نتیجه دیگری ندارد. قاچاق از مبادی رسمی ابدا و اصلا ا نجام نخواهد شد.
رئیس کل گمرک افزود: ممکن است تخلف وجود داشته با شد که د ر حال حاضر با اصلاح قا نو ن، ا گر اختلاف میزان یا تعداد کالا بیش از 20 درصد با شد، این کالاها …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *