تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی خوراکیها در آذر ماه + نمودار

تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی خوراکیها در آذر ماه + نمودار

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۲۲ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک دهم است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *