سیاست بانک مرکزی؛ تأمین بنگاه های اقتصادی

سیاست بانک مرکزی؛ تأمین بنگاه های اقتصادی

بانک مرکزی: سیاست های جدید موجب افزایش نقدینگی بانک ها و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *