وضعیت بازار اجاره ریزمتراژ های مسکونی کلید واژه ها

وضعیت بازار اجاره ریزمتراژ های مسکونی کلید واژه ها

میل به دریافت اجاره بها حول و حوش یک میلیون تومان در میان موجرانی که در هفته های اخیر سوئیت در بازار اجاره عرضه کرده اند، قابل توجه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *