مسأله اصلی جامعه ما نقدینگی است

مسأله اصلی جامعه ما نقدینگی است

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد – بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی، سید علی مدنی زاده، استادان دانشگاه صنعتی شریف، حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری، بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم ترین چالش های شبکه بانکی کشور بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *