هدف از تحریم صنعت خودروسازی ایران مردم هستندیا دولت؟

هدف از تحریم صنعت خودروسازی ایران مردم هستندیا دولت؟

رئیس هیئت مدیره «مرکز گفتمان صلح برای همه» گفت: «تحریم» مسئله ی ضدحقوق بشری است، ما در خاورمیانه به اندازه ی کافی رنج می بریم. لطفاً این رنج را بیشتر نکنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *