آب چاه حفرشده در سیستان قابل استفاده نیست

آب چاه حفرشده در سیستان قابل استفاده نیست

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان وزارت نیروگفت:منبع آب کشف شده از یک چاه اکتشافی باحجم محدود بوده که آب آن نیزبه دلیل شوری بالاغیر قابل استفاده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *