بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها

بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها

رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *