آهنگ شرقی چگونه به محله‌ای مسکونی تبدیل شد؟

آهنگ شرقی چگونه به محله‌ای مسکونی تبدیل شد؟

اقتصادنیوز؛ محله آهنگ در ابتدا متشکل از زمین‌های کشاورزی و متعلق به وثوق‌الدوله بوده است. زمین‌هایی که کشاورزی در آنها رونق چندانی هم نداشتند. در آن زمان مردم زندگی و سکونت در دولاب را ترجیح می‌دادند و ساکنین آهنگ از روی ناچاری این محله را انتخاب کرده بودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *