محصولی که ناموس ایران است!

محصولی که ناموس ایران است!

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گفت: محصول گندم ناموس کشاورزی ایران است و یکی از محصولات استراتژیک ایران است. کسانی که به گندم توجه نمی کنند اشتباه کرده اند. همچنین عملیات کلزا مسئله اساسی است که ما به ان توجه ویژه ای داشته ایم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *