تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان ۹۷

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان ۹۷

مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده – آبان 1397 را منتشر کرد که بر اساس آن در آبان ماه 1397 عدد شاخص کل (100=1395) به 147.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *