لزوم ساده سازی در بانکداری

لزوم ساده سازی در بانکداری

نباید دانش بانکداری و مالی اسلامی را منحصر به یک جامعه محدود فقهی یا مالی کرد، بلکه باید به عنوان یک موضوع عمومی در سطح جامعه مطرح و در رابطه با آن از سنین پایین تر فرهنگ سازی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *