تعیین پاداش کارکنان در سال ۹۸/ افزایش حقوق شاغلان شرکت های دولتی

تعیین پاداش کارکنان در سال ۹۸/ افزایش حقوق شاغلان شرکت های دولتی

دولت در قالب ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه سال ۹۸ و پیش بینی هزینه شرکت های دولتی، میزان پاداش کارکنان را حداکثر یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی عنوان کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *