پیش بینی ها از جریان سرمایه گذاری نشان می دهد

پیش بینی ها از جریان سرمایه گذاری نشان می دهد

چشم انداز جریان سرمایه گذاری صنعت برق در سال 97 چگونه ترسیم شده است؟ ارزیابی ها نشان می دهد در سال جاری توسعه صنعت برق کشور به بیش از 214هزار میلیارد ریال منابع برای سرمایه گذاری نیاز دارد. این در حالی است که مطابق با بررسی های انجام شده کل منابع قابل تحقق 95هزار میلیارد ریال است. حال این سوال مطرح است که برای ترغیب سرمایه گذاران چه باید کرد؟ «برقراری تسهیلات اعتباری لازم اعم از ارزی و ریالی»، «ثبات اقتصادی»، «ایجاد قوانین و مقررات لازم برای حمایت از سرمایه های بخش خصوصی»، «تضمین خرید برق»، «ایجاد سود مناسب برای سرمایه گذار» و «کمک های بلاعوض دولتی» الزاماتی هستند که برای تشویق و جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی کارشناسان پیشنهاد می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *