اداره ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می شود

اداره ای که ۷۸۰ روز است بدون مدیر اداره می شود

اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد ۷۸۰ روز مدیر و یا حتی سرپرستی به خود ندیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *