حضور شرکت های کره ای برای از سرگیری خرید نفت از ایران

حضور شرکت های کره ای برای از سرگیری خرید نفت از ایران

یک هیئت کره ای مرکب از شرکت های خریدار نفت قرار است این هفته برای بحث در خصوص از سرگیری خرید نفت از ایران پس از وقفه ای ۳ ماهه، به تهران سفر کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *