وزیر خارجه هند: به خرید نفت از ایران ادامه خواهیم داد

وزیر خارجه هند: به خرید نفت از ایران ادامه خواهیم داد

وزیر خارجه هند گفت به صفر رساندن واردات نفت از ایران مطابق خواست آمریکا برای دهلی نو ممکن نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *