مدیران بنگاه مقصر تعطیلی برند هستند

مدیران بنگاه مقصر تعطیلی برند هستند

کارشناسان و فعالان بازار چنین پیش بینی می کنند که عمر متوسط یک برند اگر مدیر اهل ریسک باشد و تا حدودی بازار را بشناسد 10 سال است و اگر مدیر بنگاه اقتصادی فعالیت خود را به روز نکند و نیاز بازار را نشناسد بعد از 10 سال کنار گذاشته خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *