ترمز رشد فیس بوک کشیده شده است!

ترمز رشد فیس بوک کشیده شده است!

این طور که به نظر می رسد رشد بی وقفه تعداد کاربران و محبوبیت فیس بوک متوقف شده و استفاده کاربران از این شبکه اجتماعی رو به افول گزارش شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *