در شرکت ملی حفاری چه خبر است

در شرکت ملی حفاری چه خبر است

اخبار رسیده از شرکت ملی حفاری نشان از نارضایتی کارکنان از عملکرد سپهری و ضعف مدیریتی وی دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *