معرفی متهمان افزایش قیمت دلار در چهار دهه

معرفی متهمان افزایش قیمت دلار در چهار دهه

بررسی قیمت نرخ ارز در چهل سال اخیر نشان می دهد ایران تا کنون سه شوک ارزی را تجربه کرده است و این روزها در حالی چهارمین شوک ارزی را تجربه می کند که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *