جزیره کیش می تواند به مرکز اجتماع نخبگان اقتصاد و گردشگری تبدیل شود

جزیره کیش می تواند به مرکز اجتماع نخبگان اقتصاد و گردشگری تبدیل شود

مدیر مسئول هفته نامه اقتصاد کارا گفت: جزیره کیش می تواند در کنار توسعه گردشگری به مرکز برگزاری رویداد های مهم و هم تراز سازی اقتصاد ایران و جهان تبدیل شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *