آغاز پرداخت خسارت خودروهای زائران اربعین

آغاز پرداخت خسارت خودروهای زائران اربعین

طرح پرداخت خسارت خودروهای زائران اربعین حسینی بیمه ایران از امروز آغاز شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *