صادرکنندگان خوشنام دچار مشکل شده اند

صادرکنندگان خوشنام دچار مشکل شده اند

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت:هرکیلوگرم این محصول در بورس ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان عرضه می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *