خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند

خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند

ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار، ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *