قیمت کابینت

شما با مراجه به یک فروشنده کابینت با روش محاسبه قیمت کابینت برخورد می کنید که یکم پیچیده است که به روش ساده به شما توضیح داده می شود.

مثلا به شما گفته می شود هر متر کابینت سیصد هزار تومان

1-این قیمت شامل یک متر کابینت هوایی و یک متر کابینت زمینی است.
2-از این مبلغ 60% مر بوط به کابینت زمینی 40% مربوط به کابینت هوایی است.
3-ابعاد تقریبی در تصویر توضیح داده شده است

قیمت کابینت
قیمت کابینت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *