مسابقه طراحی مجموعه اقامتی و تجاری

مسابقه طراحی مجموعه اقامتی و تجاری

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد جهت طراحی مجموعه اقامتی (مالکیت زمانی) و تجاری خسروی واقع در مشهد مقدس خیابان خسروی نو را به مسابقه بگذارد.
تاریخ تحویل طرح: 1394/12/18

تاریخ اعلام برنده مسابقه: 1394/12/19

جوایز مسابقه

نفر اول: 20 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
نفر دوم: 6 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
نفر سوم: 4 سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
به پنج نفر بعدی به ترتیب اولویت لوح تقدیر مسابقه اعطاء می گردد.

منبع:
http://www.namakabroud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *